Moje

Pan życia i śmierci cz1

Sie­dzę w swoim gabi­ne­cie, wypeł­niam papiery i zasta­na­wiam się nad tym, jak to jest być zwy­kłym czło­wiekiem, ale w sumie, dla­czego mnie to inte­re­suje? Skoro czło­wiek w prze­ci­wień­stwie do mnie jest taki słaby i bez­bronny, no i oczy­wi­ście można go łatwo zabić, ale jed­nak coś w nim jest takiego inte­re­su­ją­cego. Gdy prze­glą­dam życio­rysy róż­nych ludzi i widzę w nich d...